Energetyka i elektrotechnika

Pomiary, analiza i diagnostyka

Badania EMC, LVD, RoHS, EPREL

Badanie EMC

Badanie zgodności z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC służy weryfikacji zdolności urządzenia do prawidłowej pracy w środowisku elektromagnetycznym, bez zakłócania pracy innych urządzeń. Każdy sprzęt elektryczny przed oddaniem do użytku i wprowadzeniem na rynek powinien podlegać odpowiednim badaniom i ocenie zgodności w myśl Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej obejmującej wytyczne unijnej Dyrektywy 2014/30/UE (poprzednio 2004/108/WE). Do przykładowych wyrobów, wymagających badania zgodności z dyrektywą EMC można zaliczyć: ładowarkę do telefonu, telewizor, drukarkę, zmywarkę, pralkę, lampę LED, konsolę, laptop, pendrive, zasilacz, ekspres do kawy, drzwi automatyczne, zabawki zdalnie sterowane, czy głośniki bezprzewodowe.

Badanie LVD

Badanie zgodności z dyrektywą niskonapięciową LVD służy zagwarantowaniu spełniania przez sprzęt elektryczny wymagań związanych z koniecznością ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych oraz mienia. Sprzęt elektryczny niskiego napięcia tj. kable i przewody jest bardzo często komponentem innych wyrobów (maszyn i urządzeń), które podlegają pod inne przepisy i normy związane m.in. z oznaczeniem CE. Bezpieczeństwo tych bardziej złożonych wyrobów zależy również od poprawnego zastosowania dyrektywy niskonapięciowej LVD, stąd możliwość wykonania kompleksowych badań w naszym Instytucie. 

Badanie RoHS

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy RoHS 2011/65/UE (tzw. RoHS III) zakazano producentom sprzętu elektrycznego i elektronicznego stosowania w wytwarzanym sprzęcie substancji niebezpiecznych, do których należy zaliczyć:

 • ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom

 • PBB i PBDE,

 • DEHP, BBP, DBP, DIBP,

 • HBCD.

Mając to na uwadze oferujemy możliwość przeprowadzenia badań na zgodność z Dyrektywą RoHS oraz wystawienia stosownych deklaracji i zaświadczeń dla poszczególnych wyrobów.

EPREL

Posiadając akredytację Centrum Badawczo-Rozwojowego, przyznaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii świadczymy usługi związane z przebadaniem urządzeń elektronicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 2019/2015, definiującego obowiązkowe dane techniczne umieszczane w bazie EPREL. Nasi klienci mogą skorzystać również z kompleksowej obsługi w tym zakresie, włączając również umieszczenie oferowanych przez siebie produktów w bazie EPREL. 

  Pozostały przykładowy zakres realizowanych przez nas badań:

 • Badanie impendancji pętli zwarcia  (pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej / pomiary skuteczności zerowania)

Urządzenia elektryczne powinny być przede wszystkim bezpieczne dla użytkujących je ludzi, stąd zachodzi konieczność stosowania przez producentów odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej w przypadku np. uszkodzenia izolacji przewodów. Badanie impendacji pętli zwarcia ma służyć weryfikacji prawidłowej pracy zabezpieczeń tj. bezpieczniki i wyłączniki odcinające zasilanie w przypadku wystąpienia zwarcia z obudową urządzenia. Jeżeli prąd zwarcia jest większy od prądu, który wyzwala działanie zabezpieczeń – badanie impendancji pętli zwarcia uważa się za zakończone pomyślnie. Impendancja pętli zwarcia ma szczególne znaczenie w budownictwie mieszkalnym oraz w obiektach użyteczności publicznej, gdyż minimalizuje ryzyko porażenia prądem lub wystąpienia pożaru na skutek zwarcia instalacji elektrycznej. 

 • Badanie odkształceń harmonicznych prądu

Jakość energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakłady produkcyjne jest uzależniona m.in. od ilości stosowanych układów energoelektronicznych w sieci, tj. falowniki. Jednym z negatywnych skutków obniżenia jakości energii elektrycznej jest występowanie odkształceń krzywej prądu i związane z tym pojawienie się wyższych harmonicznych tak napięcia, jak i prądu. Odkształcone prądy w sieci energetycznej zakładu generują dodatkowe problemy w postaci straty mocy czynnej w transformatorach, wzrostu temperatury pracy poszczególnych maszyn, przeciążenia zabezpieczeń, czy kondensatorów. W ramach badań jesteśmy w stanie zweryfikować jakość energii w zakładach produkcyjnych, sprawdzić występujące odkształcenia harmoniczne i znaleźć ich przyczynę oraz opracować sposób poprawy efektywności energetycznej sieci. 

 • Kompensacja mocy biernej 

Kiedy moc i idąca za nią energia bierna jest pobierana w nadmiarze, obniżają się istotnie parametry sieci przesyłowych, powodując wzrost rachunków za zużycie energii elektrycznej. Oba rodzaje mocy biernej, zarówno indukcyjna jak i pojemnościowa, zwiększają straty cieplne i ograniczając sprawność transformatorów i linii przesyłowych. Kompensacja mocy biernej polega na wyszukaniu jej źródła oraz redukcji zużycia przy pomocy stosowania odpowiednich baterii kondensatorów oraz baterii dławików. Dzięki temu udział mocy biernej w rachunku za energię elektryczną ulega znacznej redukcji, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie generowanych kosztów.

 • Analiza i eksploracja danych przemysłowych

  Pozyskiwanie wiedzy z danych, analiza danych pomiarowych, predykcja szeregów czasowych, klasyfikacja i grupowanie danych, modele regresyjne, rozpoznawanie wzorców, diagnostyka techniczna.

 • Modele prognostyczne dla energetyki

  Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną i moc, prognozowanie generacji wiatrowej i fotowoltaicznej, prognozowanie cen energii elektrycznej.

 • Tworzenie narzędzi do prognozowania i analizy szeregów czasowych zapotrzebowania na energię elektryczną, gaz ziemny i innych.

 • Tworzenie rozwiązań chmurowych z wykorzystaniem systemów bazodanowych.

 • Sporządzanie bilansów energetycznych gmin, powiatów, województw i kraju w obszarze surowców energetycznych

 • Diagnostyka instalacji elektrycznych w tym oświetleniowych pod kątem wymagań normatywnych

 • Optymalizacja instalacji oświetleniowych

Kontakt

 

Instytut Innowacji i Technologii

Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

tel.: 85 746 98 72
tel./fax.: 85 746 98 70
ZPDiUT: +48 502 282 827

e-mail: info@instytutpb.com
biuro@instytutpb.com