Uzdatnianie wody

Badania wody, gleb, odpadów, ścieków, osadów i nawozów

Czy warto prowadzić badania wody, ścieków i osadów?

Wszyscy posiadający przydomową lub przyzakładową oczyszczalnię wody są prawnie zobowiązani do badania wody, ścieków i osadów ściekowych w posiadanych instalacjach komunalnych i przemysłowych. Regularne badania wody, osadów i ścieków to jednak przede wszystkim możliwość weryfikacji, czy proces oczyszczania ścieków przebiegł prawidłowo. Ponadto tego typu badania są szansą na wprowadzenie zmian w procesach technologicznych i zwiększenie efektywności pracy oczyszczalni. Uzyskane wyniki z badań umożliwiają weryfikację składu chemicznego ścieków i osadów ściekowych, co jest istotne szczególnie w przemyśle rolniczym. Dzięki temu rolnicy mogą sprawdzić, czy i w jakim stopniu wykorzystywane osady i ścieki wpływają pozytywnie na wegetację roślin. 

Jak wykonujemy badania osadów ściekowych, ścieków oraz stacji uzdatniania wody?

Prawidłowa praca oczyszczalni ścieków jako integralnego obiektu wymaga okresowej kontroli. W gruncie rzeczy opiera się ona na weryfikacji założeń technologicznych części biologicznej oczyszczalni ścieków, weryfikacji warunków technologicznych panujących w części biologicznej oczyszczalni ścieków oraz weryfikacji efektywności pracy urządzeń napowietrzających. Nasze badania realizujemy w oparciu o wizję lokalną i analizę zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych. Prowadzimy także weryfikację kondycji mikroorganizmów biorących udział w procesach oczyszczania ścieków (badanie osadu czynnego lub błony biologicznej).

Poza zakresem zleconych badań jesteśmy w stanie opracować również m.in.:

 • kontrolę dopływu ścieków do oczyszczalni;
 • modyfikacje technologii oczyszczania ścieków w celu podniesienia efektywności stacji uzdatniania wody;
 • modernizacje węzła osadowego oczyszczalni ścieków.

Pozostałe usługi w zakresie uzdatniania wody, badań i analiz oraz inżynierii ochrony środowiska:

 • analiza chemiczna zanieczyszczeń zawartych w wodzie, ściekach, osadach ściekowych i odpadach stałych (w tym oznaczanie zawartości metali ciężkich);
 • utylizacja osadów ściekowych oraz odpadów stałych (komunalnych i przemysłowych);
 • oznaczanie składu chemicznego osadów ściekowych;
 • badania fizyko-chemiczne gleb, roślin, kompostów, odpadów, wody, ścieków, osadów, nawozów;
 • sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych z zakresu ochrony środowiska;
 • ocena oddziaływania na środowisko;
 • wykonawstwo operatów wodno-prawnych z zakresu inżynierii środowiska;
 • projekty sanitarne, c.o. i wentylacyjne oraz sprawowanie nadzoru budowlanego (nasi wykonawcy posiadają stosowne uprawnienia);
 • badania technologiczne uzdatniania wody i oczyszczania ścieków;
 • rozruchy technologiczne systemów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody;
 • nadzór technologiczny działających systemów;
 • doradztwo naukowe w zakresie wyboru właściwej aparatury, sposobu wykonywania analiz i interpretacji uzyskanych wyników.

Nasi eksperci są w stanie zrealizować badania i ekspertyzy dotyczące: stanu zakwaszenia, zasobności w składniki pokarmowe roślin, zanieczyszczenia gleb pierwiastkami toksycznymi, określenia składu mineralnego i oceny jakości nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego, oceny jakości i przydatności różnych odpadów komunalnych i przemysłowych (zwłaszcza przemysłu rolno-spożywczego) do poprawy żyzności gleb, ekologicznych skutków nawożenia.

Świadczymy również usługi w zakresie szkoleń, kursów, warsztatów dotyczących projektowania, budowy, eksploatacji i nadzoru technologicznego obiektów inżynierii i ochrony środowiska.

Do realizacji naszych prac wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt i laboratoria, znajdujące się w dyspozycji Politechniki Białostockiej. 

Prowadzimy badania zarówno dla: spółek komunalnych (m.in. Wodociągi Białostockie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi) jak również dla firm z sektora prywatnego (m.in. UNIBEP, Clovin, Veolia Water Technologies czy HYDROBUD)

Kontakt

 

Instytut Innowacji i Technologii

Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

tel.: 85 746 98 72
tel./fax.: 85 746 98 70
ZPDiUT: +48 502 282 827

e-mail: info@instytutpb.com
biuro@instytutpb.com