Badania asfaltów

Badania asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych

Laboratoria, w których na codzień pracują naukowcy współpracujący z Instytutem, umożliwiają wykonywanie badań asfaltów zwykłych, asfaltów modyfikowanych polimerami, czy mieszanek mineralno-asfaltowych. Wykonujemy badania na zlecenie największych producentów mas bitumicznych i mieszanek mineralno-asfaltowych w kraju tj. Orlen Asfalt sp. z o.o., Unibep S.A., Kruszbet S.A. i innych.

Oprócz prowadzenia badań związanych z właściwościami asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania receptur asfaltów, nowych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz oceny stanu nawierzchni – rozpoznajemy przyczyn powstawania uszkodzeń oraz opracowujemy projekty remontów, wzmocnień i modernizacji nawierzchni drogowych i lotniskowych.

Wykonujemy badania asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych w następującym zakresie:

 • wypełnienie wolnych przestrzeni asfaltem;
  Obliczenie ilorazu objętości asfaltu w zagęszczonej próbce MMA Va i objętości wolnej przestrzeni plus objętość wypełniona asfaltem w zagęszczonej MMA Vpa.
 • zawartość wolnych przestrzeni;
  Obliczenie ilorazu różnicy gęstości objętościowej i gęstości strukturalnej MMA oraz jej gęstości objętościowej.
 • skład ziarnowy mieszanki mineralnej;
 • gęstość;
 • gęstość objętościowa (wcześniej określana jako gęstość strukturalna lub pozorna);
 • wytrzymałość mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciąganie pośrednie – odporność na działanie wody i mrozu;
 • wskaźnik zagęszczenia;
  Obliczenie ilorazu gęstości strukturalnej próbki MMA wbudowanej i gęstości strukturalnej MMA, wykonanej z tych samych składników i zagęszczonych w znormalizowany sposób.
 • oznaczanie stabilności i odkształcenia metodą Marshalla;
  Określenie wartości siły i odkształceń w chwili zniszczenia próbki ściskanej w aparacie Marshalla.
 • określenie stałości konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji;
 • określenie stałości konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji.

 

Kontakt

 

Instytut Innowacji i Technologii

Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

tel.: 85 746 98 72
tel./fax.: 85 746 98 70
ZPDiUT: +48 502 282 827

e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl
biuro@iit.pb.bialystok.pl
zpdiut@iit.pb.bialystok.pl