Badania kruszyw

Badania kruszyw stosowanych w budownictwie

Badanie kruszyw stosowanych w budownictwie, do których należy zaliczyć badania bieżące, badania okresowe oraz badania typu jest wykonywane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę badawczą IITPB.   

W ramach naszej działalności prowadzimy badania kruszyw stosowanych m.in. w:

  • badanie kruszywa do betonu
  • badanie kruszywa do mieszanek bitumicznych i utrwaleń na powierzchniach tj. drogi, lotniska
  • badanie kruszywa do materiałów niezwiązanych i związanych hydraulicznie, mających zastosowanie w budownictwie
  • badanie kruszywa do zaprawy
  • badanie kruszywa stabilizowane mechanicznie do podbudów.

Współpracujemy z największymi producentami dróg, mostów i betonów w regionie i kraju, jak również firmami zajmującymi się wydobyciem kruszyw.

Laboratoria, w których prowadzimy badania są wyposażone w aparaturę, umożliwiającą wykonywanie następujących typów badań:

Określenie uziarnienia kruszywa

Analiza sitowa – metoda badawcza polegająca na rozdziale badanego materiału na frakcje zawierające ziarna o różnej wielkości, poprzez przesiewanie przez zestaw sit, w wyniku czego ziarna o odpowiednich średnicach pozostają na kolejnych sitach. Po zważeniu poszczególnych klas ziarnowych określa się ile procent materiału pozostało na każdym sicie w stosunku do całości badanej próbki.
Analiza sitowa jest jedną z metod analizy granulometrycznej. Pozwala określić skład ziarnowy (frakcyjny) przesiewanego materiału.

Określenie zawartości pyłów

Do pyłów zalicza się wszystkie drobne cząstki zawarte w kruszywie o wymiarze poniżej 0,063mm.

Określenie kształtu ziarn kruszywa za pomocą wskaźnika kształtu

Oznaczenie gęstości objętościowej ziarn oraz nasiąkliwości kruszywa

Oznaczenie gęstości nasypowej w stanie luźnym i w stanie utrzęsionym 

Badanie właściwości chemicznych kruszywa

Badanie zawartości cząstek drobnych/badanie wskaźnika piaskowego

Oznaczenie odporności na rozdrabnianie kruszywa

Badanie określa odporność mechaniczną kruszywa na uderzenia.

Oznaczenie mrozoodporności kruszywa

Jednym z podstawowych parametrów trwałościowych kruszywa jest mrozoodporność. Ze względu na występowanie porów i szczelin w ziarnach, kruszywo narażone jest na destrukcję związaną z rozszerzaniem się zamarzającej wody. Badanie przeprowadza się z użyciem wody destylowanej.

Badanie reaktywności alkalicznej

Reakcja alkaliczna jest to bardzo niekorzystne zjawisko wpływające destrukcyjnie na beton. Szybką metodą określenia prawdopodobieństwa wystąpienia reakcji alkalicznej jest określenie potencjalnej reaktywności alkalicznej. Badanie to polega na gotowaniu kruszywa w roztworze NaOH w 90°C przez około 1 godzinę. Po zakończeniu określany jest ubytek masy.

Kontakt

 

Instytut Innowacji i Technologii

Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

tel.: 85 746 98 72
tel./fax.: 85 746 98 70
ZPDiUT: +48 502 282 827

e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl
biuro@iit.pb.bialystok.pl
zpdiut@iit.pb.bialystok.pl