Biomasa - odpady rolno-spożywcze

Badania i usługi w zakresie gospodarki odpadami organicznymi

Jak wykorzystać biomasę?

Biomasa to organiczny materiał pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, który może być wykorzystywany jako źródło energii lub surowców do różnych celów. Składa się głównie z węgla, wodoru i tlenu oraz mniejszych ilości azotu i innych pierwiastków, a powstaje z resztek organicznych tj. skorupki owoców i warzyw, łuski ziaren, łodygi roślin, pozostałości po przetwórstwie żywności. W przeszłości wiele z tych resztek było postrzeganych jako odpady, a ich utylizacja prowadziła do zanieczyszczenia środowiska i marnotrawstwa zasobów naturalnych, jednakże wprowadzane coraz częściej rozwiązania Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) umożliwiają dziś przedsiębiorcom powtórne wykorzystanie powstałej biomasy w procesach produkcyjnych.

Najnowocześniejsze laboratoria oraz sprzęt badawczy, będące w naszej dyspozycji pozwalają nam na realizację specjalistycznych usług związanych z badaniem i zagospodarowaniem biomasy na cele energetyczne, paszowe czy nawozowe.

Biomasa – wykorzystanie na cele energetyczne

Biomasa jest szeroko wykorzystywana na cele energetyczne, głównie w celu produkcji energii elektrycznej i cieplnej – procesy energetyczne związane z biomasą emitują mniej dwutlenku węgla w porównaniu do spalania paliw kopalnych, dzięki czemu pomagają w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Indywidualnie komponowane przez nas mieszanki surowców są weryfikowane pod kątem oceny podatności na zagęszczanie, brykietowane lub granulowane w celu wytworzenia peletu, a następnie poddawane szeregom badań w celu oceny jakości powstałego w ten sposób paliwa (ocena jakości, właściwości fizycznych, emisyjności spalania). W przypadku gotowych technologii jesteśmy również w stanie zoptymalizować parametry poszczególnych procesów w celu poprawy jakości obecnie produkowanych paliw. 

Szczegółowy zakres świadczonych przez nas usług w zakresie badań biomasy na potrzeby energetyczne przedstawia się następująco:

 • komponowanie mieszanek i ocena ich właściwości fizykochemicznych surowców i mieszanek surowców przed procesem granulowania (pelletowania),
 • ocena właściwości energetycznych surowców przed procesem granulowania (ciepła spalania, wartości opałowej, zawartości popiołu),
 • ocena podatności na zagęszczanie materiałów roślinnych
 • dobór parametrów procesu granulowania i brykietowania,
 • wytwarzanie i ocena jakości paliw w postaci granulatu (peletu),
 • wytwarzanie i ocena jakości paliw w postaci brykietu,
 • ocena właściwości fizycznych granulatów (np. gęstość nasypowa, gęstość fizyczna, wytrzymałość kinetyczna),
 • ocena emisyjności spalania otrzymanych granulatów,
 • opracowania innowacyjnych technologii granulowania materiałów biomasowych z wybranymi dodatkami odpadowymi.

Biomasa – wykorzystanie na cele paszowe

Wykorzystywanie biomasy na cele paszowe ma na celu dostarczenie wartościowego pożywienia dla zwierząt hodowlanych. Biomasa paszowa może pochodzić z różnych źródeł, takich jak zielone rośliny, odpady rolnicze czy pozostałości z przemysłu spożywczego. Pasze powstałe w ten sposób mogą być podawane bezpośrednio zwierzętom, a także być przetwarzane w postaci sianokiszonek, kiszonek lub pasz granulowanych. 

Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów realizujemy kompleksowe usługi w zakresie wykorzystania biomasy na cele paszowe począwszy od skomponowania określonej mieszanki, poprzez badanie właściwości fizykochemicznych, zawartości białek, tłuszczu, włókien surowych, kaloryczności, czy wartości prozdrowotnych przygotowanej paszy, skończywszy na opracowaniu gotowych technologii potrzebnych do wytworzenia innowacyjnych mieszanek paszowych. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres usług możliwych do realizacji w zakresie badań biomasy na cele paszowe:

 • komponowanie mieszanek paszowych i ocena ich właściwości fizykochemicznych,
 • ocena zawartości tłuszczu,
 • ocena zawartości białka,
 • ocena zawartości włókna surowego,
 • ocena właściwości prozdrowotnych,
 • badanie kaloryczności,
 • ocena zawartości zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich,
 • ocena właściwości biologicznych,
 • ocena podatności na zagęszczanie materiałów roślinnych
 • dobór parametrów procesu granulowania,
 • wytwarzanie granulatu paszowego,
 • ocena właściwości fizycznych granulatów paszowych (np. gęstość nasypowa, gęstość fizyczna, wytrzymałość kinetyczna),
 • opracowania innowacyjnych technologii granulowania mieszanek paszowych z udziałem pozostałości i odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego.

Biomasa – wykorzystanie na cele na cele nawozowe

Wykorzystywanie biomasy na cele nawozowe polega na przetwarzaniu organicznych materiałów w celu wytwarzania naturalnych nawozów. Biomasa taka jak kompost, obornik, resztki roślinne czy osady ściekowe może być odpowiednio przetworzona i wykorzystana jako nawóz organiczny do poprawy jakości gleby oraz dostarczania składników odżywczych dla roślin. Nawozy organiczne pozyskiwane z biomasy stanowią ekologiczną alternatywę dla nawozów sztucznych, co przyczynia się do ograniczenia użycia chemikaliów i korzystania z odnawialnych źródeł w rolnictwie. Wykorzystanie biomasy na cele nawozowe jest ważnym elementem zrównoważonego i ekologicznego podejścia do uprawy roślin oraz utrzymania żyzności gleby.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres usług możliwych do realizacji w zakresie badań biomasy na cele paszowe:

 • analiza właściwości nawozowych (NPK),
 • ocena zawartości wybranych mikro i makroelementów,
 • ocena zawartości zanieczyszczeń w tym metali ciężkich,
 • ocena właściwości biologicznych w tym ogólna liczba bakterii i grzybów,
 • komponowanie mieszanek nawozowych i ocena ich właściwości fizykochemicznych,
 • dobór parametrów procesu kompostowania
 • ocena właściwości nawozowych otrzymanych kompostów,
 • opracowania innowacyjnych technologii wytwarzania organicznych bionawozów z udziałem pozostałości i odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego.

Kontakt

 

Instytut Innowacji i Technologii

Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

tel.: 85 746 98 72
tel./fax.: 85 746 98 70
ZPDiUT: +48 502 282 827

e-mail: info@instytutpb.com
biuro@instytutpb.com