Materiałoznawstwo

Badanie właściwości mechanicznych materiałów i tworzyw

Badania właściwości mechanicznych materiałów i tworzyw służą potwierdzeniu najwyższej jakości wyrobu, gwarantowanej przez jego producenta. Badania mechaniczne umożliwiają również weryfikację wytrzymałości danego materiału lub tworzywa – każde z nich może mieć swoje specyficzne właściwości mechaniczne. Podczas prowadzonych badań poddajemy szczegółowej analizie indywidualne cechy produktu, bądź materiału dzięki czemu nasi klienci otrzymują informację, czy oferowany przez nich wyrób spełnia odpowiednie normy wytrzymałości i jest bezpieczny. Do rodzajów badanych przez nas materiałów oraz tworzyw należy zaliczyć m.in. : metale, polimery, ciekłe kryształy, kompozyty i inne.

  Nasze laboratoria umożliwiają prowadzenie badań dotyczących określenia właściwości mechanicznych tworzyw i materiałów praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu i gospodarki. Jesteśmy w stanie przeanalizować właściwości chemiczne, elektryczne, mechaniczne, optyczne czy termiczne dostarczonych nam materiałów i tworzyw.

  Wykonujemy zarówno podstawowe badania, określające właściwości mechaniczne tj.:

  • właściwości mechaniczne określane metodami badań statycznych i dynamicznych: próba rozciągania, ściskania, zginania, skręcania,
  • twardość: próba twardości i grubości materiałów metodami Vickersa, Rockwella, Brinella, Shore’a, Poldiego, Leeba, próba zarysowania,
  • właściwości wyznaczane w próbach udarowych: udarność,
  • właściwości wyznaczane na podstawie prób zmęczeniowych: wytrzymałość zmęczeniowa,

  jak również zaawansowane badania właściwości materiałów tj.:

  • badania starzeniowe – wykonywane w specjalnych warunkach odzwierciedlających warunki panujące w ciągu cyklu życia określonego produktu – w zależności od środowiska użytkowania lub przechowywania. Środowisko to symulowane jest przy wykorzystaniu odpowiedniej komory klimatycznej. Stopień nasłonecznienia, warunki nadeszczania, zmiany temperatury to tylko niektóre parametry, które mogą być zmieniane w trakcie realizacji badań starzeniowych. Indywidualny dobór parametrów oraz czas ekspozycji na określone warunki atmosferyczne są kluczowym parametrem w symulacji procesu starzenia wyrobów w zależności od ich przeznaczenia.
  • analiza składu chemicznego tworzyw sztucznych, cieczy i substancji organicznych pod kątem sprawdzenia gatunku materiału – badanie wykonywane w celu określenia czy dostarczona do badań próbka jest zgodna ze specyfikacją i obowiązującymi normami,
  • ocena odporności korozyjnej wyrobów metalowych – otrzymane próbki umieszczane są w sztucznych atmosferach korozyjnych (np. rozpylona mgła solna, immersja w roztworach korozyjnych, środowisko dwutlenku siarki, określone warunki klimatyczne, kondensacja pary wodnej, itp.). Następnie poddajemy ocenie powłokę próbek oraz ich materiał bazowy. Badania korozji wykonujemy na próbkach referencyjnych (np. lakierowane lub/i cynkowane elementy karoserii) lub na gotowych obiektach.
  • badanie odporności materiałów na zużycie w procesach tarcia,
  • badanie materiałów przy użyciu różnych typów mikroskopów,
  • obróbka cieplna oraz próba hartowności Jominiego,
  • badanie wpływu czynników technologicznych na odporność na zużycie obrobionych części maszyn,
  • badanie warstwy wierzchniej materiałów,
  • badanie rozkładu temperatur,
  • badanie złączy spawanych, zgrzewanych, klejonych,
  • badanie nieniszczące,
  • badanie endoskopowe.

  Kontakt

   

  Instytut Innowacji i Technologii

  Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

  ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
  16-001 Kleosin

  tel.: 85 746 98 72
  tel./fax.: 85 746 98 70
  ZPDiUT: +48 502 282 827

  e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl
  biuro@iit.pb.bialystok.pl
  zpdiut@iit.pb.bialystok.pl