Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

W ramach konkursu do aplikowania są uprawnione:

  • przedsiębiorstwa (mikro-, małe, średnie i duże);
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw;
  • konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: jednostek naukowych, jednostek naukowo – badawczych, instytucji otoczenia biznesu.

Głównym celem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.2 Wspieranie transferu, wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Wsparciem objęte będą następujące typy projektów:

  1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej,
  2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie.

Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo – rozwojowych elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikacyjnych projektu.

Wnioski będzie można składać od 10 maja 2021 roku do 9 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i niezbędne dokumenty można znaleźć na:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-121-wspieranie-transferu-wiedzy-innowacji-technologii-i-komercjalizacji-wynikow-br-w-przedsiebiorstwach-oraz-rozwoj-dzialalnosci-br-w-przedsiebiorstwach-2.html