grafika z napisem konkurs na stanowisko prezesa zarządu Instytutu Innowacji i Technologii PB

Rada Nadzorcza Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu IITPB.

Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w Biurze Rektora Politechniki Białostockiej (15-351 Białystok ul. Wiejska 45A) lub za pośrednictwem poczty na adres: Politechnika Białostocka (Biuro Rektora), 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki” w terminie do dnia 19.08.2022 r. do godz. 13.00 (o zachowaniu terminu złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia). Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci oraz pełna treść „Ogłoszenia o konkursie na stanowisko prezesa zarządu Instytutu Innowacji I Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.” dostępna jest pod adresem: https://pb.edu.pl/aktualnosci-pracownicze/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-instytutu-innowacji-i-technologii-politechniki-bialostockiej-sp-z-o-o/